Μήνας: Δεκέμβριος 2023

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 3 – Ομάδα Εστίασης Ελλάδα

ΚΜΟΠ

Ελλάδα

Οκτώβριος, 2023

Ομάδα εστιασμένης συζήτησης αποσκοπώντας στην προετοιμασία των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για ένα ψηφιακό κόσμο

 

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με έμπειρους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας επικεντρώνονται στους περιορισμούς των πόρων, στις ψηφιακές δεξιότητες, στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και στη δέσμευση/προσβασιμότητα. Η ανάγκη για τους εργαζόμενους στο τομέα της νεολαίας να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, η δυσκολία της καθοδήγησης των νέων στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και η εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής και της προσβασιμότητας για ένα ευρύ φάσμα νέων αποτελούν επείγοντα ζητήματα. 

Συστάσεις προς τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, συνιστάται στους επαγγελματίες να αναζητήσουν ενεργά εξειδικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση που ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία με παραδοσιακές μεθόδους και να αξιοποιήσουν το υπάρχον ψηφιακό υλικό για την εργασία τους με τη νεολαία. Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας, κυβερνητικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα και να δώσουν κίνητρα για καινοτομία στις πρακτικές ψηφιακής εργασίας των νέων. Η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας, των κυβερνητικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση των περιορισμών των πόρων, εξασφαλίζοντας κοινή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, εγκαταστάσεις και χρηματοδότηση.

Διδάγματα που αντλήθηκαν έως σήμερα

Η υλοποίηση των μέχρι τώρα ομάδων εστιασμένης συζήτησης στην Ελλάδα ανέδειξε πολύτιμα διδάγματα, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης μιας θετικής ισορροπίας μεταξύ των δραστηριοτήτων πρόσωπο με πρόσωπο και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Η συμπληρωματική χρήση ψηφιακών εργαλείων παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους αναδείχθηκε ως βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προσβασιμότητας και την ενίσχυση της δέσμευσης με τους νέους. Οι συμμετέχοντες/ουσες υπογράμμισαν την ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης για την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, αναγνωρίζοντας τη δυναμική φύση της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία. Οι εμπειρίες των επαγγελματιών κατέδειξαν γενικά τη σημασία μιας χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των νέων.

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 2 – Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές Ελλάδα

ΚΜΟΠ

Ελλάδα 

Μάϊος 2023 

Επιτυχημένη παρουσίαση του Εγχειριδίου Digital Youth σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

 

Επισκόπηση της Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια εκπαιδευτική συνάντηση στα γραφεία του KMOP. Στην εκπαίδευση παρευρέθηκαν εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας με σημαντική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/ουσες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο Digital Youth, τους στόχους του και το Εγχειρίδιο Digital Youth, έναν ολοκληρωμένο οδηγό που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εργασίας στον τομέα της νεολαίας με ψηφιακά μέσα. Η παρουσίαση εμβάθυνε σε διάφορα κρίσιμα θέματα, συμπεριλαμβανομένων της σημασίας ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ενδεδειγμένων τρόπων δημιουργίας ψηφιακών πόρων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έλαβαν χώρα ακόμη ομαδικές συζητήσεις για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μάθησης και εμπλοκής των συμμετεχόντων/ουσών, οι ποίοι/ες δε δίστασαν να μοιραστούν τις σκέψεις και τα ερωτήματά τους.

Ανατροφοδότηση 

Η συνολική ανατροφοδότηση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ήταν θετική, σημαίνοντας την αναγνώριση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του Εγχειριδίου. Η συμπερίληψη συμβουλών και πρόσθετων πόρων στο Εγχειρίδιο τονίστηκε μάλιστα ως ιδιαίτερα βοηθητικό και άξιο αναφοράς στοιχείο. Επιπλέον, στο τέλος της εκπαίδευσης, οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν πως θα επανεξετάσουν το υλικό για να εξερευνήσουν περαιτέρω τον τρόπο προσαρμογής της εργασίας τους στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της εκαπίδευσης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς την ενδυνάμωση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τα εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.