Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 3 – Ομάδα Εστίασης Ελλάδα

ΚΜΟΠ

Ελλάδα

Οκτώβριος, 2023

Ομάδα εστιασμένης συζήτησης αποσκοπώντας στην προετοιμασία των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για ένα ψηφιακό κόσμο

 

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με έμπειρους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας επικεντρώνονται στους περιορισμούς των πόρων, στις ψηφιακές δεξιότητες, στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και στη δέσμευση/προσβασιμότητα. Η ανάγκη για τους εργαζόμενους στο τομέα της νεολαίας να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, η δυσκολία της καθοδήγησης των νέων στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και η εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής και της προσβασιμότητας για ένα ευρύ φάσμα νέων αποτελούν επείγοντα ζητήματα. 

Συστάσεις προς τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, συνιστάται στους επαγγελματίες να αναζητήσουν ενεργά εξειδικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση που ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία με παραδοσιακές μεθόδους και να αξιοποιήσουν το υπάρχον ψηφιακό υλικό για την εργασία τους με τη νεολαία. Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας, κυβερνητικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα και να δώσουν κίνητρα για καινοτομία στις πρακτικές ψηφιακής εργασίας των νέων. Η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας, των κυβερνητικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση των περιορισμών των πόρων, εξασφαλίζοντας κοινή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, εγκαταστάσεις και χρηματοδότηση.

Διδάγματα που αντλήθηκαν έως σήμερα

Η υλοποίηση των μέχρι τώρα ομάδων εστιασμένης συζήτησης στην Ελλάδα ανέδειξε πολύτιμα διδάγματα, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης μιας θετικής ισορροπίας μεταξύ των δραστηριοτήτων πρόσωπο με πρόσωπο και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Η συμπληρωματική χρήση ψηφιακών εργαλείων παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους αναδείχθηκε ως βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προσβασιμότητας και την ενίσχυση της δέσμευσης με τους νέους. Οι συμμετέχοντες/ουσες υπογράμμισαν την ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης για την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, αναγνωρίζοντας τη δυναμική φύση της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία. Οι εμπειρίες των επαγγελματιών κατέδειξαν γενικά τη σημασία μιας χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των νέων.

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 2 – Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές Ελλάδα

ΚΜΟΠ

Ελλάδα 

Μάϊος 2023 

Επιτυχημένη παρουσίαση του Εγχειριδίου Digital Youth σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

 

Επισκόπηση της Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια εκπαιδευτική συνάντηση στα γραφεία του KMOP. Στην εκπαίδευση παρευρέθηκαν εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας με σημαντική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/ουσες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο Digital Youth, τους στόχους του και το Εγχειρίδιο Digital Youth, έναν ολοκληρωμένο οδηγό που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εργασίας στον τομέα της νεολαίας με ψηφιακά μέσα. Η παρουσίαση εμβάθυνε σε διάφορα κρίσιμα θέματα, συμπεριλαμβανομένων της σημασίας ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ενδεδειγμένων τρόπων δημιουργίας ψηφιακών πόρων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έλαβαν χώρα ακόμη ομαδικές συζητήσεις για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μάθησης και εμπλοκής των συμμετεχόντων/ουσών, οι ποίοι/ες δε δίστασαν να μοιραστούν τις σκέψεις και τα ερωτήματά τους.

Ανατροφοδότηση 

Η συνολική ανατροφοδότηση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ήταν θετική, σημαίνοντας την αναγνώριση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του Εγχειριδίου. Η συμπερίληψη συμβουλών και πρόσθετων πόρων στο Εγχειρίδιο τονίστηκε μάλιστα ως ιδιαίτερα βοηθητικό και άξιο αναφοράς στοιχείο. Επιπλέον, στο τέλος της εκπαίδευσης, οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν πως θα επανεξετάσουν το υλικό για να εξερευνήσουν περαιτέρω τον τρόπο προσαρμογής της εργασίας τους στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της εκαπίδευσης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς την ενδυνάμωση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τα εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 3 – Ομάδα Εστίασης Κύπρος

Digital Youth 

Παραδοτέο 3: Ομάδα Εστίασης

 

Το πρόγραμμα “Digital Youth” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της ομάδας εστίασης για την έκθεση PR3 National Policy and Practice Recommendations Report στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Ομάδα Εστίασης πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και στις 24 Οκτωβρίου 2023. Η πρώτη συνεδρία ενσωματώθηκε στο PR2 – Εκπαιδεύσεις και Εφαρμογές, με τη συμμετοχή είκοσι (20) εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ενώ η δεύτερη συνεδρία έλαβε χώρα με τη μορφή 1:1 με έναν ενδιαφερόμενο με έναν Δημοτικό Σύμβουλο που ασχολείται ενεργά με τον τομέα της εργασίας με τους νέους στο Δήμο του και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προκλήσεις τόσο για την εργασία με νέους όσο και για την ψηφιακή εργασία με νέους και έκαναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα μέσα άμβλυνσης αυτών των προκλήσεων. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και να παρακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία.

Η Ομάδα Εστίασης έλαβε χώρα από το CARDET και το ΚΟΚΕΝ, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

Δελτίο Τύπου: Digital Youth Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Digital Youth 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η κοινοπραξία του έργου “Digital Youth” είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου του έργου, το οποίο αφορούσε την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης. Εργαστήκαμε ενεργά για τη δημιουργία ενός ελκυστικού και διαδραστικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο στεγάζει μια σειρά εργαλείων και πόρων. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί ένα πλήρες σεμινάριο ηλεκτρονικής μάθησης Digital Youth, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) ενότητες μικτής μάθησης – με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των ενηλίκων που εργάζονται στον τομέα της εργασίας με τους νέους. Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί επίσης πληθώρα πρόσθετων πόρων για την υποστήριξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της ψηφιακής εργασίας με τους νέους, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, δημοσιεύσεων, εγχειριδίων, podcasts, βίντεο και ψηφιακών εργαλείων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης εδώ. Η πλατφόρμα μας έχει επίσης δοκιμαστεί από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας σε όλες τις χώρες – εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η ανατροφοδότηση που έχει συλλεχθεί προσαρμόστηκε αναλόγως προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας.

 

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε από το σύνολο της κοινοπραξίας, με την καθοδήγηση του CARDET, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 2 – Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές Κύπρος

Digital Youth 

Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογή Κύπρος

 

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Νεολαία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση των Εκπαιδεύσεων – Εφαρμογή για το δεύτερο παραδοτέο στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Εκπαίδευση – Εφαρμογή διεξήχθη σε δύο διαφορετικές συνεδρίες – η μία ήταν δια ζώσης ενώ η άλλη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η διά ζώσης συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή είκοσι (20) εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και περιελάβανε μια επισκόπηση του έργου, μια εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μια συζήτηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ψηφιακή εργασία σας. Η δεύτερη σύνοδος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο δικό τους χρόνο και ρυθμό των συμμετεχόντων και περιελάβανε μια δωδεκάωρη (12ωρη) διαδικτυακή ενασχόληση μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πρόσωπο με πρόσωπο, ο συντονιστής παρέμεινε ουδέτερος ως προς την προσωπική του γνώμη (ή τις προσωπικές του απόψεις), ενώ άφησε το λόγο ανοιχτό για συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και την παροχή των συστάσεών τους. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις προοπτικές τους και τις μαρτυρικές βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιακή εργασία με νέους.

Οι Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές έλαβαν χώρα από το CARDET και το ΚΟΚΕΝ, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

 

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 1 – Ομάδα Εστίασης Κύπρος

Digital Youth 

 

Παραδοτέο 1: Ομάδα Εστίασης

 

15 Μαΐου 2022 (Λευκωσία Κύπρος) 

 

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση. Οι ψηφιακά καταρτισμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα προωθήσουν και θα διασφαλίσουν με επάρκεια την επιτυχή συμμετοχή των νέων στα κοινά. Στις 15 Μαΐου 2022, ο Οργανισμός Κυπριακών Λεσχών Νεολαίας (ΚΟΚΕΝ) διεξήγαγε μια ομάδα εστίασης για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου Digital Youth: ένα διαδραστικό εγχειρίδιο για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της κυπριακής έκθεσης που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από τον KOKEN σε μερική εκπλήρωση των στόχων του έργου Digital Youth που συντονίζει το CARDET, Κύπρος.

 

Ομάδα Eστίασης: Περιγραφή του Δείγματος Συμμετεχόντων

Στη συζήτηση της ομάδας εστίασης συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα. Το εξήντα τοις εκατό ήταν γυναίκες, ως επί το πλείστων εργαζόμενες στον τομέα της νεολαίας (60%), ενώ οι υπόλοιπες ήταν μια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης στον τομέα της νεολαίας και ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Η ηλικία της ομάδας εστίασης κυμαινόταν μεταξύ 24 – 45 ετών με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με νέους.

 

Επισκόπηση και Tρέχουσα Kατάσταση

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και εξέφρασαν την ανάγκη να εκπαιδευτούν. Συζήτησαν πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter) και οι διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας (π.χ. Skype, ZOOM) συνέβαλαν σημαντικά στη σύνδεση με τα νεαρά άτομα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και των αποκλεισμών. Σημείωσαν ότι, συνολικά, παρακολουθούσαν μη τυπικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, δραστηριότητες, διαδικτυακά σεμινάρια, παρακολούθηση θέσεων εργασίας και επισκέψεις μελέτης τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική ανάπτυξη. Σημειώθηκε επίσης μια γενική συναίνεση όσον αφορά τα οφέλη μιας πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, η οποία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ψηφιακά εργαλεία. Αναγνωρίστηκε επίσης η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, στην πληροφορική και στο Microsoft Office. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας (MS Teams, Zoom, Skype), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) για σκοπούς επικοινωνίας και κατάρτισης, Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Coreldraw, Photoshop και WordPress. Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε η έλλειψη εξοικείωσης με τα MOOC, DigComp, DigCompEdu, Youth Work Portfolio του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και με ψηφιακά εργαλεία για χρήση με άτομα με σωματικές αναπηρίες.

 

Βασικά Ευρήματα

Παρόλο που οι συμμετέχοντες κράτησαν θετική στάση όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον χρόνο που καταναλώνεται για την κατάρτιση και την προσαρμοστικότητα και τόνισαν την πιθανή αντίσταση στην αλλαγή από τους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τη νεολαία. Παρά ταύτα, τα άτομα που συμμετείχαν ήταν πρόθυμα να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να παρακολουθήσουν εκπαιδεύσεις για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδεύσεις για τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για τους εργαζόμενους, διαδικτυακά μαθήματα και ενότητες. Οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής και το MS Office θεωρήθηκαν επίσης απαραίτητες στον εργασιακό χώρο και η σημασία των εκπαιδεύσεων για την επιτυχή χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ομάδα εστίασης. Οι εκπαιδεύσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ηλικιακού περιορισμού σε δικτυακούς τόπους και οι εκπαιδεύσεις για την ασφάλεια και την προστασία θεωρήθηκαν επίσης σημαντικές και χρήσιμες

 

Συστάσεις

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η KOKEN συνιστά τα εξής:

 • Εργαλεία φιλικά προς το χρήστη και εύκολα προσβάσιμα
 • Μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση για κάθε ψηφιακό εργαλείο
 • Ενότητες βασικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο
 • Microsoft Office
 • Ψηφιακά εργαλεία για άτομα με σωματικές δυσκολίες
 • Πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις πλατφόρμες επικοινωνίας
 • Πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τους κωδικούς QR στην εργασία
 • Οδηγίες ασφάλειας και προστασίας για τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών επικοινωνίας, κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου
 • Εισαγωγή στα MOOC, οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και τα οφέλη

 

Η ομάδα εστίασης διοργανώθηκε από το ΚΟΚΕΝ στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

Newsletter 2

Digital Youth: Προετοιμάζοντας τους Λειτουργούς Νεολαίας για Έναν Ψηφιακό Κόσμο

Το έργο “Digital Youth” έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για να ασχοληθούν με την ψηφιακή εργασία με τους νέους, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ευδοκιμήσουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής

 • Προώθηση της σημασίας της ψηφιακής εργασίας νέων στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Digital Youth (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία και Ισπανία) και στην Ευρώπη
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία με νέους
 • Ανάπτυξη ποιοτικών πόρων για την ψηφιακή εργασία με τους νέους
 • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία που διεξάγεται στις συμμετέχουσες χώρες-εταίρους

 

Μια Ματιά στην Μέχρι Στιγμής Εμπειρία μας 

Το ταξίδι μας ξεκίνησε με τη δέσμευση να κατανοήσουμε το εξελισσόμενο τοπίο της εργασίας με τους νέους στην ψηφιακή εποχή. Οι γνώσεις που αποκομίσαμε μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε τα κενά και τις ανάγκες στο χώρο της εργασίας με τους νέους αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες και να δημιουργήσουμε με βάση αυτά, το Ψηφιακό Εγχειρίδιο για τη Νεολαία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο εδώ.

Στην αποστολή μας να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτές νέων, αναπτύξαμε τρεις διορατικές ενότητες μικτής μάθησης προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές τους ανάγκες. Ειδικότερα, οι ενότητες αυτές σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτές νέων να θέσουν τα θεμέλια για την ψηφιακή εργασία με τους νέους, να εμβαθύνουν σε πραγματικές εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές και να μάθουν πώς να μετρούν και να μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους.

Επιπλέον, εργαστήκαμε ενεργά για τη δημιουργία ενός δωρεάν, ελκυστικού και διαδραστικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης η οποία φιλοξενεί τις μεικτές ενότητες μάθησης. Αυτή η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης μια πληθώρα πρόσθετων πόρων για την υποστήριξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών σε θέματα νεολαίας στην ψηφιακή εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, δημοσιεύσεων, εγχειριδίων, podcasts, βίντεο και ψηφιακών εργαλείων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης εδώ. Η πλατφόρμα μας έχει επίσης δοκιμαστεί από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας σε όλες τις χώρες εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες τους. H ανατροφοδότηση που έχει συλλεχθεί έχει προσαρμοστεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών

Στην συνεχή προσπάθεια μας για εξέλιξη, αναπτύσσουμε επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη έκθεση καταγραφής των διδαγμάτων που αποκομίσαμε, καθώς και παρουσίασης των καλών παραδειγμάτων και πρακτικών στον τομέα της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης συστάσεις πολιτικής και πρακτικής για την περαιτέρω ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία.

 

Μείνετε Ενημερωμένοι με τα Νέα του Έργου Digital Youth

Σας καλούμε να ενημερώνεστε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα του έργου Digital Youth μέσω της ενότητας ειδήσεων. Μπορείτε επίσης να ενταχθείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να βρείτε περισσότερες συμβουλές και χρήσιμες πηγές σχετικά με την Ψηφιακή Εργασία Νέων!

 

Οι Εταίροι του Έργου Digital Youth

Newsletter 1

Περί τίνος πρόκειται το έργο Digital Youth;

Το έργο “Digital Youth” έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για να ασχοληθούν με την ψηφιακή εργασία με τους νέους, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ευδοκιμήσουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής

 • Προώθηση της σημασίας της ψηφιακής εργασίας νέων στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Digital Youth (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία και Ισπανία) και στην Ευρώπη
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία με νέους
 • Ανάπτυξη ποιοτικών πόρων για την ψηφιακή εργασία με τους νέους
 • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία που διεξάγεται στις συμμετέχουσες χώρες-εταίρους

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής;

Μέχρι σήμερα, οι εταίροι του “Digital Youth”  έχουν οργανώσει συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές και εθελοντές από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Ψηφιακή Νεολαία. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των ομάδων εστίασης ήταν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα κενά και οι ανάγκες στον τομέα της εργασίας με τους νέους όσον αφορά την ψηφιακή εργασία με τους νέους. Συγκεκριμένα, επιδιώξαμε να κατανοήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την ψηφιακή εργασία με νέους, προκειμένου τελικά να ενημερώσουμε για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και πόρων σε αυτόν τον τομέα. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν αναλύθηκαν περαιτέρω και οδήγησαν στη δημιουργία του ψηφιακού εγχειριδίου για τη νεολαία. Το Εγχειρίδιο του Εργάτη Νέων επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισκόπηση του πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων
 • Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες
 • Δημιουργία ψηφιακών πόρων
 • Ικανότητες, επικύρωση και αναγνώριση

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου δοκιμάστηκε επίσης σε όλες τις χώρες εταίρους από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και έλαβε θετικά σχόλια. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο εδώ.

Πάνω σε τι δουλεύουμε τώρα;

Η ομάδα του έργου Digital Youth έχει δημιουργήσει ένα σύνολο τριών ενοτήτων μικτής μάθησης για να καλύψει τις απαιτήσεις των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των εκπαιδευτών και των εθελοντών που ασχολούνται με την εργασία με νέους. Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των ατόμων που ασχολούνται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία. Οι ενότητες περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό διαδικτυακών και μη διαδικτυακών προσεγγίσεων μάθησης, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που ανταποκρίνεται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ και προτιμήσεις. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαπρέψουν στους ρόλους τους και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της νεολαίας.

Οι τρεις ενότητες μικτής μάθησης αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή εργασία για τη νεολαία
 • Ψηφιακή εργασία για τη νεολαία στην πράξη
 • Επικύρωση και αντίκτυπος της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία

Επί του παρόντος, η ομάδα Ψηφιακής Νεολαίας εργάζεται για την ανάπτυξη της πύλης ηλεκτρονικής μάθησης που θα φιλοξενεί τις ενότητες μικτής μάθησης, καθώς και άλλους χρήσιμους πόρους για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές. Για να μείνετε ενήμεροι για την πρόοδο του έργου Ψηφιακή Νεολαία, ρίξτε μια ματιά στα νέα μας εδώ.

Γιατί να μην γίνετε επίσης μέλος της σελίδας του έργου μας στο Facebook εδώ, για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και πόρους σχετικά με την ψηφιακή εργασία των νέων!

 

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 1 – Ομάδα Εστίασης Ελλάδα

ΚΜΟΠ

Ελλάδα

Μάϊος 2022

Ομάδα εστιασμένης συζήτησης για την καταγραφή των αναγκών των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

 

Βασικά Ευρήματα 

Η συζήτηση με έμπειρους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας έφερε στο φως κρίσιμες γνώσεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον σύγχρονο ψηφιακό τοπίο. Ένα κυρίαρχο θέμα ήταν η ομόφωνη αναγνώριση της πανδημίας COVID-19 ως σημαντικής πρόκλησης, που εμποδίζει τις τακτικές δραστηριότητες των οργανώσεων που επικεντρώνονται στη νεολαία. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν αρχικό δισταγμό και σκεπτικισμό απέναντι στα ψηφιακά εργαλεία, αναφέροντας την ανάγκη για αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και λειτουργικά εργαλεία για την ενίσχυση του αντίκτυπου της μαθησιακής διαδικασίας. Ο όρος «συμπληρωματικά» αντηχούσε σε όλες τις συζητήσεις, υπογραμμίζοντας την τάση των συμμετεχόντων/ουσών να ενσωματώσουν τα ψηφιακά εργαλεία στις δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα και όχι να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους. Αναδείχθηκε η διττότητα των ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θεωρούνται ταυτόχρονα ως παράθυρο ευκαιρίας και, κατά καιρούς, «άψυχα» σε σύγκριση με την προσωπική επικοινωνία. Οι ανησυχίες σχετικά με την πιθανή απώλεια της ανθρώπινης επαφής και τα ζητήματα προσβασιμότητας για τους νέους που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες υπογράμμισαν τη λεπτή ισορροπία που επιδιώκουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας κατά την υιοθέτηση των ψηφιακών εξελίξεων. 

Συστάσεις

Με βάση τις ολοκληρωμένες απόψεις που συγκεντρώθηκαν, προκύπτουν διάφορες βασικές συστάσεις που θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του πακέτου ψηφιακής κατάρτισης Digital Youth. Αναγνωρίζοντας τα επικρατούντα κενά γνώσεων και πόρων μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ένα θεμελιώδες βήμα περιλαμβάνει την εισαγωγή τους σε δωρεάν και εύκολα προσβάσιμα ψηφιακά εργαλεία. Η δέσμη κατάρτισης θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε πρακτικά παραδείγματα και βήμα προς βήμα οδηγίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας που μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένες διαδικασίες. Η κατηγοριοποίηση των εργαλείων με βάση τη χρησιμότητά τους, συνοδευόμενη από πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους και αποτυχίες, θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ο αυτορυθμιζόμενος χαρακτήρας της κατάρτισης, η ευκολία κατανόησης και τα εργαλεία γρήγορης αυτοαξιολόγησης αποτελούν ζωτικής σημασίας στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτητικά προγράμματα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.